Regulamin 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI „AGILE AND AUTOMATION DAYS”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji jest 21CN Radosław Smilgin, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 33/173. Konferencja odbędzie się w dniu 9-10 października 2017r. w hotelu Krakowie w Park Inn by Radisson.
 2. Zamawiającym jest podmiot, który dokona zamówienia/rejestracji za pomocą systemu rejestracji.
 3. System on-line – system rejestracji na Konferencje znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

 1. Rejestracja w systemie rejestracyjnym on-line
 2. Otrzymanie od organizatora za pomocą systemu on-line: potwierdzenia rejestracji oraz faktury pro-forma. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy między Organizatorem, a Zamawiającym.
 3. Dokonanie płatności zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.

 

III ZASADY KONFERENCJI

 1. Termin rejestracji on-line na Konferencję upływa na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Po tym terminie rejestracja on-line będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.
 2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie określonej w formularzu rejestracyjnym. Zamawiający określi te osoby z imienia i nazwiska, nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.
 3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby oddelegowane przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Zamawiającego lub osób oddelegowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

 

IV WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% kwoty – przed Konferencją, chyba że strony ustalą inaczej. Opłata za konferencję powinna zostać uiszczona w terminie wskazanym na fakturze pro-forma.
 2. W przypadku rejestracji w systemie on-line Zamawiającego w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji, opłata za Konferencję powinna zostać dokonana przed Konferencją na podstawie potwierdzenie przesłanego przez Organizatora i w terminie przez niego wskazanym.
 3. Po dokonaniu płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego w terminie 7 dni.
 4. Zamawiający upoważnia 21CN Radosław Smilgin do wystawiania na Zamawiającego faktur VAT, bez podpisu odbiorcy.
 5. Do cen podanych w zamówieniu doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 6. Opłata za uczestnictwo w Konferencji w dniu 9 października wynosi 900 zł (netto) od osoby.  Opłata ta obejmuje: udział w prelekcjach w dniu 9 października 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,catering podczas trwania Konferencji w dniu 9 października 2017r.
 7. Opłata za uczestnictwo w Konferencji  w dniu 9 oraz 10 października wynosi 1200 zł (netto) od osoby.  Opłata ta obejmuje: udział w prelekcjach w dniu 9 października 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, udział w wybranych panelach dyskusyjnych oraz w jednym wybranym przez siebie mini-warsztacie w dniu 10 października 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, catering w dniach 9 oraz 10 października 2017r.
 8. Do dnia 19 czerwca obowiązuje promocja „early birds”. Opłata za uczestnictwo w Konferencji w dniu 9 oraz 10 października wynosi 1100 zł (netto) od osoby.  Opłata ta obejmuje: udział w prelekcjach w dniu 9 października 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, udział w wybranych panelach dyskusyjnych oraz w jednym wybranym przez siebie mini-warsztacie w dniu 10 października 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, catering w dniach 9 oraz 10 października 2017r. Ilość biletów w cenie promocyjnej jest ograniczona.

 

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez anulację rejestracji w systemie przez Zamawiającego lub za jego zgodą przez Organizatora.
 2. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba ze strony Zamawiającego.
 4. Bez kosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa na 14 dni przed planowanym terminem Konferencji. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:
 • 50% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji od 13 do 7 dnia przed planowanym terminem Konferencji,
 • 100% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji od 6 do dnia rozpoczęcia Konferencji.